Головна


Новини


RSS


Ваші
запитання


ІнформаціяСтатут

Додав admin_ | 30-11-2017, 17:41 | Коментарів: | Переглянути 744
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення міської ради
від 06.12.2011р.№250


СТАТУТ
дошкільного навчального закладу
(ясла - садок)
комбінованого типу №17 «Віночок»
м. Бердичева
Житомирської області

(нова редакція)


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу №17 «Віночок» м. Бердичева, Житомирської області (нова редакція)
(далі – дошкільний заклад), скорочена назва – «ДНЗ №17», створений Бердичівською міською радою (далі – Засновник).

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:
13300, м. Бердичів Житомирської області,
вул.30-чя Перемоги, 22
Тел.2-15-38

1.3. Засновником дошкільного закладу є Бердичівська міська рада ( далі – Засновник).

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Керівництво діяльністю дошкільного закладу здійснює управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради (далі - Управління).

Управління є основним розпорядником коштів та проводить фінансування дошкільного закладу як розпорядника коштів нижчого рівня.

Управління є головним розпорядником коштів та проводить фінансування дошкільного навчального закладу як розпорядника коштів нижчого рівня.

1.4. .Дошкільний заклад в своїй діяльності заклад керується чинним законодавством України: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305, іншими нормативно – правовими актами, цим Статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є неприбутковою юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційним рахунком в органах державного Казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- здійснення корекційної роботи з дітьми, що мають порушення мови, в умовах логопедичних груп;

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 93 місць для дітей віком від 2 до 6(7) років.

2.2 Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками; у групах компенсуючого типу – за висновками медико-педагогічної комісії.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:

загального розвитку;

спеціальні групи дітей з порушенням мови;

групи короткотривалого перебування дітей ;

Їх мережа щорічно затверджується виконкомом Бердичівської міської ради.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним перебуванням. Дошкільний навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання та виховання.

2.5. Середня наповнюваність груп становить:

- перша молодша група – до 15 дітей;

- дошкільні групи – до 20 дітей;

- групи з порушенням мови – до 12 дітей;

- короткотривалі групи – до 10 дітей;

- в оздоровчий період - до 15 осіб.

2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

- медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

- свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до групи дітей з порушеннями зору, мови, в інклюзивні групи додатково подається

я.- висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

- висновок територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

- направлення місцевого органу управління освітою

2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може

здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб які їх замінюють.

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі,

- у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

2.9. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу,

керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб які їх замінюють,

із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що

регламентують його діяльність.

2.10. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний

патронат сімей з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад та надання консультативної допомоги сім'ї.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом

10,5 годин.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

Початок роботи 7.30-18.00 закінчення роботи закладу

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:
І молодша група - 7.30 – 18.00
ІІ молодша група – 7.30 -18.00
Середня група – 7.30 – 18.00
Старша група – 7.30 – 18.00
Логопедичні група – 7.30 – 18.00
Група короткотривалого перебування – 9.00 – 13.00
Чергова група – 7.00 -7.30; 18.00- 19.00.
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1

вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2.Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3.План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу та погоджується зуправлінням освіти та науки Бердичівського міської ради.
4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується згідно з програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Навчально-виховний процес у спеціальних та інклюзивнихгрупах здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.

4.6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за одним чи
кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
4.7. Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги відповідно до потреб, які не суперечать чинному законодавству України.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі організовують відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227.
5.2. Дошкільний навчальний заклад забезпечується продуктами харчування групою харчування Групи централізованого господарського обслуговування Управління.
5.3.У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування.
Засновник може встановлювати додатковий сніданок (10.00 — 10.30) в щоденному меню при 10,5 годинному режимі роботи дошкільного навчального закладу.
5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та керівника дошкільного закладу.
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрованний користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.

Коментарі:

Залишити коментар


Календар


«    Серпень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Опитування
Вам подобається наший садочок?
Так, дуже
У ньому дуже затишно моїй дитині
Це найближчий садочок, тому я обрав його
Не дуже
Зовсім не подобається
Логін: (реєстрація? Пароль (забув?):